การติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

*อยู่ระหว่างการรอรับอนุสิทธิบัตร

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gนท หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

4. พับปลายแผ่น Metal Deck* ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

8. เทคอนกรีตพื้น

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gนท หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

4. พับปลายแผ่น Metal Deck ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

8. เทคอนกรีตพื้น

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gนท หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

4. พับปลายแผ่น Metal Deck ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

8. เทคอนกรีตพื้น

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว