การติดตั้ง Metal Deck

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

โครงสร้างพื้นเหล็ก การยกแผ่นติดตั้ง Metal Deck
ติดตั้ง Metal Deck stud

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gun หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

4. พับปลายแผ่น Metal Deck* ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

บ้านเดี่ยว จ.ราชบุรี ตัวอย่างที่ 3
เข้าแบบ ติดตั้ง Metal Deck

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

คำยัน ติดตั้ง Metal Deck
ติดตั้ง Metal Deck

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

8. เทคอนกรีตพื้น

ติดตั้ง Metal Deck เทปูน

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

โครงสร้างพื้นเหล็ก การยกแผ่นติดตั้ง Metal Deck
ติดตั้ง Metal Deck stud

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gun หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

4. พับปลายแผ่น Metal Deck ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

ติดตั้ง Metal Deck
เข้าแบบ ติดตั้ง Metal Deck

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

คำยัน ติดตั้ง Metal Deck
การติดตั้ง Metal Deck วางไวร์เมช

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

8. เทคอนกรีตพื้น

ติดตั้ง Metal Deck เทปูน

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน

2. ติดตั้งแผ่น Metal Deck ตามแบบโครงสร้าง

โครงสร้างพื้นเหล็ก การยกแผ่นติดตั้ง Metal Deck

3. ติดตั้ง Shear Stud โดยใช้เครื่อง Welding Gun หรือการเชื่อมด้วยมือ เพื่อทําให้ Shear Stud สามารถ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก คาน และคอนกรีตได้

ติดตั้ง Metal Deck stud

4. พับปลายแผ่น Metal Deck ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้นําปูนไหลออกและยังช่วยประหยัโดยไม่ต้องใช้ End Closure

ติดตั้ง Metal Deck

5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้างโดยใช้โครงเหล็ก แทนการใช้ Edge Form)

เข้าแบบ ติดตั้ง Metal Deck

6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต

คำยัน ติดตั้ง Metal Deck

7. เสริมเหล็กรับแรงดึง และเหล็กเสริมกันร้าว ตามแบบโครงสร้าง

การติดตั้ง Metal Deck วางไวร์เมช

8. เทคอนกรีตพื้น

ติดตั้ง Metal Deck เทปูน

9. นําค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ตตัว

ภาพหลังจากติดตั้ง Metal Deck เรียบร้อย​