You are currently viewing การติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง

การติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง

การอบรมการทำงานmetal deckบนที่สูง

การติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck บนที่สูง​

สำหรับการติดตั้งแผ่นพื้นเหล็ก Metal deck /Steel deck คงไม่พ้นการทำงานบนที่สูงเพราะจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง โดยกฎกระทรวง ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 ระบุเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคคลากร และทรัพย์สิน จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่สูง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ มาตรฐานและนำความรู้จากการอบรมไปปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

Leave a Reply